بازرگانی میراب کرج ,

menuordersearch
mirabstore.ir
قبلی
مزرعه برنجدستگاه سنترمزرعه مدرنلوله آبیاری
بعدی
رایزر پلیمری پایاآبپاش پایا
پایا وسپارمحصولات ورسکمحصولات بنیزگل سم

کالای آبیاری

پمپ استیل ۱۱۷/۱ با موتور ۰/۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲ با موتور ۱/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳ با موتور ۳ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴ با موتور ۳ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵ با موتور ۴ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۶ با موتور ۵/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۷ با موتور ۵/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۸ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۹با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۰ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۱ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۲ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۳ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۴ با موتور۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۵ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۶ با موتور۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۷ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۸ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۹ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۰ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۱ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۲ ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۳ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۴ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۵ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۶ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۷ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۸ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۹ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۰ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۱ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۲ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۳ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۴ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۵ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۶ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۷ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۸ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۹ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۰ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۱ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۲ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۳ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۴ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۵ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۶ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۷ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۸ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۹ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۰ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۱ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۲ باموتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۳ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۴ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۵ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۶ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۷ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۸ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۹ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۶۰ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲a با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۳a با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۳ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۴a با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۴ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۵ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۶ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۷ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۸a با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۸ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۹ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۰ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۱ باموتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۲ با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۳ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۴ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۵ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۶ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۷ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۸ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۹ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۰ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲۱ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل۱۷۷/۲۲ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲aa با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲a با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳aa با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳a با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۴a با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۴ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۵aa با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۵ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۶ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۷ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۸ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۹ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۰ با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۱ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۲ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۳ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۴ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۵ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۶ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۷ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۸ با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۹ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱a با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲aa با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲a با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳aa با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳a با موتور اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴aa با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴a با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵aa با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵a با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶aa با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶a با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷aa با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷a با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸aa با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸a با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹aa با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹a با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰aa با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰a با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۱ با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۲ با موتور۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۳ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۴ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۵ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۶ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۷ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱a با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱ باموتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲aa با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲a با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳aa با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳a با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴aa با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴a با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵aa با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵a با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶aa با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶a با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷aa با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷a با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸aa با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸a با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۹aa با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۹a با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۹/۹ با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰aa با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰a با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۱ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۲ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۳ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۵ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
+
_
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استنلس استیل

پمپ استنلس استیل

72,040,200 تومان
پمپ WKLV4 32/1D 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپWKLV4 32/1 C 0/25 KW, 0/34HP, 0/7A
پمپ WKLV4 32/1B 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپ WKLV4 32/1A 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپWKLV4 32/2 D ,0/37 KW, 0/5 HP, 1 A
پمپ WKLV4 32/2 C ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV4 32/2 B ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV4 32/2 A ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 D, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 C, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 B, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 A, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV4 32/4 D, 0/75KW, 1HP, 2A
پمپ WKLV432/4 C, 0/75 KW, HP1, 2A
پمپ WKLV4 32/4 B, 0/75KW, 1HP, 2A
پمپWKLV4 32/4 A, 1/1KW, 1/5HP, 3 A
پمپWKLV4 32/5 D, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپ WKLV4 32/5 C, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/5 B, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/5 A, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/6 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 C, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 B, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 A, 1/5 KW, 2HP, 4A
پمپ WKLV4 32/7 D ,1/1KW, 1/5 HP, 3À
پمپ WKLV4 32/7 C ,1/1KW, 1/5 HP, 3À
پمپ WKLV4 32/7 B, 1/5KW, 2HP, 4A
پمپ WKLV4 32/7 A, 1/5KW, 2HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 D, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 C, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 B, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/8 A, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/9 D, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 C, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 B, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 32/10 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپWKLV4 32/11 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/12 D, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 C, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 B, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 A, 3KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/13 D, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/13 C, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/13 B, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپWKLV4 32/13 A, 3KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/14 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/14 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپWKLV4 32/14 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/14 A, 3KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 D, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 32/15 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 A, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/16 D, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 C, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 B, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 A, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپWKLV4 32/17 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/1 D, 0/37 KW, 0/5 HP, 1 A
پمپ WKLV4 40/1 C, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/1 B, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/1 A, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/2 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 C, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 B, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 A, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/3 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 C, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 A, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 40/4 D, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 C, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 B, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 A, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/7 D, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 40/7 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 40/7 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/7 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 A, 5/5KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ‌ WKLV4 40/10 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 D, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 40/11 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/12 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/13 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/14 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/14 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/14 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 A, 11 KW, 15HP, 22 A
پمپ WKLV4 40/15 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/15 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/15 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/15 A, 11 KW, 15 HP, 22A
پمپ WKLV4 40/16 D, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 C, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 B, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/1 F, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 E, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 D, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 C, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/1 B, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/1 A, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 F, 0/75 KW ,1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/2 E, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 C, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/2 A, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 50/3 F, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 E, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/3 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/3 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/4 F, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 E, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/4 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/4 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/5 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 E, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/5 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 E, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 C, 4 KW, 5/5HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 B, 4 KW, 5/5HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 F, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/7 E, 3KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/7 D ,B4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 50/7 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/8 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/8 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/8 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 F, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/9 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/9 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/9 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/9 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 F, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 50/10 E ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/10 D ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/10 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/11 F ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 E ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 D ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/11 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/11 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/12 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/12 E, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/12 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/12 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/12 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/12 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 F ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 E ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 D ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/1 H, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 65/1 G, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 F, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 E, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 C, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/1 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/1 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/2 H, 1/6 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/2 G, 1/6 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/2 F, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 E, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 D, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 C, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/2 B, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/2 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 H, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/3 Ģ, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/3 F, 3 KW ,B4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/3 E, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/3 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/3 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 H, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/4 G, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/4 F, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/4 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/4 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/4 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 H, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/5 G, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/5 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 E, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/6 H, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/6 G, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/6 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/6 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/6 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 H, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/7 G, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/7 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/8 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/8 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/9 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/9 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/10 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/10 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/10 F, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 E, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 D, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/10 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV465/10 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپWKLV4 65/11 H, 7/5 KW, 10 HP ,16 A
پمپ WKLV4 65/11 G, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/12 H, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 G, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 E, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 B, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/12 A, 22 KW, 30 HP, 43/5 A
پمپ WKLV4 80/1 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 80/1 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 80/1 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 80/2 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 80/2 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 80/2 A, 11KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/3 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 80/3 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/3 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/4 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/4 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/4 A, 18/5 KW, 25 HP ,38 A
پمپ WKLV4 80/5 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/5 B, 18/5 KW, 25 HP,38 A
پمپ WKLV4 80/5 A, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/6 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/6 B, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/6 A, 30 KW ,40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/7 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/7 B, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/7 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/8 C, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 80/8 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/8 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/9 C, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/9 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/9 A, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/10 C, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/10 B, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/10 A, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/11 C, 30 KW, 40 HP, 58
پمپ WKLV4 80/11 B, 37 KW, 71 A
پمپ WKLV4 80/11 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 80/12 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/12 B, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/12 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/1 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 100/1 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 100/1 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 100/1 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/1 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/2 E, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/2 D, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 100/2 C, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 100/2 B ,N22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/2 A, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/3 E, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/3 D, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/3 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/3 B, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/3 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 E, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/4 D, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 C, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 B, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/4 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/5 E, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپWKLV4 100/5 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/5 C, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/5 B, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/5 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/6 E, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/6 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/6 C, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/6 B, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/6 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 E, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/7 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 B, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 A, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/8 E, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/8 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/8 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/8 B, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/8 A, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/9 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/9 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/9 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/9 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/9 A, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/10 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/10 D, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/10 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/10 B, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 100/10 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/1 E, 22 KW, 30 HP, 43/5 A
پمپ WKLV4 125/1 D, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 125/2 E, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 125/2 D, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 C, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 B, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 B, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/3 A, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/4 E, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/4 D, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 C, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 E ,B110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/5 D, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 C, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 B, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/5 A, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 E, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/6 D, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 C, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 E, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/7 D, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/7 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 B, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/1 E, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 150/1 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 150/1 C, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 150/1 B ,55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 150/1 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 150/2 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 150/2 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/3 E, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 150/3 D, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 150/3 C, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/3 B, 160 KW, 220HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/3 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 E, 132, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/4 D, 132, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/4 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 B, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 A, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/5 E, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/5 D, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/5 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/5 B, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/5 A ,315 KW, 427 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/6 E, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/6 D, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/6 C, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/6 B, 315 KW, 427 HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/6 A, 355 KW, 474 HP, 360 A
+
_
پمپ WKLV4 150/6 A, 355 KW, 474 HP, 360 A
پمپ WKLV4

پمپ WKLV4

613,493,400 تومان
لوله پلی فلت ۲/۵ اینچ معادل ۶۳ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۳ اینچ معادل ۷۵ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۳/۵ اینچ معادل ۹۰ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۴/۵ اینچ معادل ۱۱۰ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۵ اینچ معادل ۱۲۵ میلیمتر ۱/۵ بار
+
_
لوله پلی فلت ۵ اینچ معادل ۱۲۵ میلیمتر ۱/۵ بار
پلی فلت (لوله نخ دار)

پلی فلت (لوله نخ دار)

23,400 تومان
سه پایه آبپاش یک متری
سه پایه آبپاش یک و نیم متری
سه پایه آبپاش دو متری
+
_
سه پایه آبپاش دو متری
سه پایه آبپاش

سه پایه آبپاش

810,000 تومان
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.1 میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
+
_
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶نرمال و PCND

لوله ۱۶نرمال و PCND

4,690 تومان
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۰۵
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۲
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۳
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت۱/۴
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت ۱/۱
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت۱/۲۵
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت ۱/۴
نوار آبیاری قطره ای ۱۷۵ میکرون
+
_
نوار آبیاری قطره ای ۱۷۵ میکرون
نوار آبیاری

نوار آبیاری

499 تومان
آدابتور
رابط لوله آبیاری
رابط نوار آبیاری
بابلر
پایه بابلر
فیلتر
پایه نگهدارنده۱۶-۸-۶ میل
بست ابتدایی نوار آبیاری تیپ ۱۶
سه راهی ۱۶×۱۶×۱۶میل
سه راهی ۱۶×۱۲×۱۶ میل
بست ابتدایی ۱۶ میل
بست ابتدایی ۶ میلیمتر
آچار پانچر
رابط ۱۲×۱۶
رابط۱۶×۱۶
واشر بست ابتدایی ۱۶ میل
بست انتهایی ۱۶ میل
درپیر داخل خط ۱۶۴باز شونده ۴ لیتر
دریپر روی خط بازشونده(۱۲-۳۲ میل)
دریپر پایه دار
میکرو جت black,gray,green
آب‌پاش سبز ۹۰ ،۳۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب‌پاش قرمز ۹۰×۲، ۴۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب پاش ۱۸۰ آبی۴۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب‌پاش سیاه ۳۶۰، ۷۵۰-۰ لیتر در ساعت
دریپر پایه دار فضای سبز
سه راهی فضای سبز 16×16×16
سه راهی فضای سبز 16×12×16
بست ابتدایی
پایه نگهدارنده فضای سبز
رابط فضای سبز12×16
رابط فضای سبز 16×16
بست انتهایی فضای سبز
+
_
بست انتهایی فضای سبز
اتصالات قطره ای

اتصالات قطره ای

270 تومان
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۱/۶ لیتر
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
+
_
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
نوار تیپ پلاکدار

نوار تیپ پلاکدار

590 تومان
تیپ درزدار ۱۰ سانت
تیپ درزدار ۲۰ سانت
+
_
تیپ درزدار ۲۰ سانت
نوار تیپ درز دار

نوار تیپ درز دار

380 تومان
لوله لی فلت ۴ بار ۲ اینچ ۱۰۰ متر
لوله لی فلت ۴ بار۲/۵ اینچ ۱۰۰ متر
لوله لی فلت ۴ بار۳ اینچ ۱۰۰ متر
لوله لی فلت ۴ بار۴ اینچ ۵۰ متر
لوله لی فلت ۴ بار۵ اینچ ۵۰ متر
لوله لی فلت ۴ بار۶ اینچ ۵۰ متر
+
_
لوله لی فلت ۴ بار۶ اینچ ۵۰ متر
لوله لی فلت

لوله لی فلت

80,400 تومان

کالای کود

کود مرغی پلت
+
_
کود مرغی پلت
کود مرغی پلت

کود مرغی پلت

70,000 تومان
فرتی نوکس 10-50-10(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 10-50-10(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 13-40-13 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس 40-5-5 + ریز مغذی + اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس ۵-۵-۴۰ + ریز مغذی+منیزیم+ اسید آمینه (۲۵ کیلویی)
سولفات پتاسیم(۲۵ کیلویی)
فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)
+
_
فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)
کود‌‌‌‌های پودری

کود‌‌‌‌های پودری

95,300 تومان
مگاهومات( اسید هیومیک) 1 لیتری
مگاهومات( اسید هیومیک) 5 لیتری
مگاهومات( اسید هیومیک) 20 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)1 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)5 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)20لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 1 لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 5 لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 20 لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی)۱ لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی) 5 لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی) 20لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 1 لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 5 لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 20لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 1 لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 5لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 20لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 1 لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 5 لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 20 لیتری
ترینوکس آلی پتاسیم(۱ لیتری)
ترینوکس آلی پتاسیم(۵ لیتری)
ترینوکس آلی پتاسیم (۲۰ لیتری)
ترینوکس بور(۱ لیتری)
ترینوکس بور(۵ لیتری)
ترینوکس بور(۲۰ لیتری)
+
_
ترینوکس بور(۲۰ لیتری)
کود مایع

کود مایع

85,700 تومان

کالای سم

اتیون 47% EC - لیتری1
ایمیداکلوپراید(کنفیدور) نیم لیتری
پروفنوفوس 25% EC- یک لیتری(کواکرون)
دلتا مترین 2/5% EC-دسیس 1 لیتری
دیزودین ( دیازینون مایع)2/5 % EC-(بازودین)1 لیتری
دی کلرووس50% EC-ددواپ 1لیتری
دیمتوات40% EC یک لیتری
ژوپیتر 10%SC نیم لیتری
سایپرمترین(ریپکورد)
فن والریت(سومی سیدین)
کلرپیریفوس(دورسبان)
کنسالت(هگزافلومورون)
+
_
کنسالت(هگزافلومورون)
حشره کش

حشره کش

458,000 تومان
پاراکوات(گراماکسون)
تری بوروندی متیل(گرانستار)
تری فلورالین(ترفلان)
ماتادور(تاپیک)
هالوکسی فوپ آرمیتل استر(گالانت سوپر)
گلایفوریا(رانداپ)
+
_
گلایفوریا(رانداپ)
علف کش

علف کش

245,000 تومان
بروموپروپیلات 25% (نئورون)
هگزی تیازوکس (نیسورون)
+
_
هگزی تیازوکس (نیسورون)
کنه کش

کنه کش

310,000 تومان
اکسی کلرور مس(کوپراویت)
پنکونازول(توپاس)
تیوفانات متیل (توپسین ام)
کاپتوساید(کاپیتان)
کروزکسیم متیل(کاپتان)
متالاکسیل+مانکوزب(ریدومیل ام زد)
+
_
متالاکسیل+مانکوزب(ریدومیل ام زد)
قارچ کش

قارچ کش

245,000 تومان
روغن امولسیون شونده گالن ۲۰ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۱۰ لیتری
روغن امولسیون شونده بطری ۱ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۰ ۲
روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری
+
_
روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری
روغن امولسیون شونده

روغن امولسیون شونده

175,000 تومان
اتیون
دانیتول
دسیس (دلتا مترین)
سایپرمترین
فن والریت
کلر پیرفیوس 1 لیتری
کنسالت(هگزافلومورون)
+
_
کنسالت(هگزافلومورون)
حشره کش

حشره کش

405,000 تومان
پاراگوات
تریفلورالین
گلایفوزیت
+
_
گلایفوزیت
علف کش

علف کش

250,000 تومان
توپاس
+
_
توپاس
قارچ کش

قارچ کش

620,000 تومان
آبامکتین
+
_
آبامکتین
کنه کش

کنه کش

180,000 تومان
پرفروشترین کالاها
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۱/۶ لیتر
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
+
_
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
نوار تیپ پلاکدارنوار تیپ پلاکدار590 تومان
اتیون
دانیتول
دسیس (دلتا مترین)
سایپرمترین
فن والریت
کلر پیرفیوس 1 لیتری
کنسالت(هگزافلومورون)
+
_
کنسالت(هگزافلومورون)
حشره کشحشره کش405,000 تومان
روغن امولسیون شونده گالن ۲۰ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۱۰ لیتری
روغن امولسیون شونده بطری ۱ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۰ ۲
روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری
+
_
روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری
روغن امولسیون شوندهروغن امولسیون شونده175,000 تومان
آبپاش تمام دور
آبپاش تنظیمی
آب‌پاش پلیمری mr60تمام دور ۱ اینچ
آب‌پاش پلیمری mr60 تنظیمی ۱ اینچ
آب‌پاش پلیمری MR40 تمام دور ۳/۴
آب‌پاش پلیمری MR40 تنظیمی ۳/۴
+
_
آب‌پاش پلیمری MR40 تنظیمی ۳/۴
آبپاش پایاآبپاش پایا87,000 تومان
شیر توپی پلیمری 1/2
شیر توپی پلیمری 3/4
شیر توپی پلیمری 1
شیر توپی پلیمری 1/4 1
شیر توپی پلیمری 1/2 1
شیر توپی پلیمری 2
شیر توپی پلیمری 1/2 2
شیر توپی پلیمری 3
شیر توپی پلیمری 4
+
_
شیر توپی پلیمری 4
شیر توپی پلیمریشیر توپی پلیمری448,000 تومان
+
_
رابط مساویرابط مساوی تومان
بروموپروپیلات 25% (نئورون)
هگزی تیازوکس (نیسورون)
+
_
هگزی تیازوکس (نیسورون)
کنه کشکنه کش310,000 تومان
پمپ 384/1 با موتور 10اسب تیپ 7a
پمپ 384/2 با موتور 20اسب تیپ 9i
پمپ 384/2 با موتور 20 اسب تیپ 7a
پمپ 384/3 با موتور 30 اسب تیپ 9i
پمپ 384/3 با موتور 30 اسب تیپ 7a
پمپ 9i 384/3 با موتور 30 اسب تیپ 9i
پمپ 384/4a با موتور 35 اسب تیپ 9i
پمپ 384/4 با موتور 41 اسب تیپ 9i
پمپ 384/5 با موتور 52 اسب تیپ 9i
پمپ 384/6 با موتور 62 اسب تیپ 9i
پمپ 384/7 با موتور 70 اسب تیپ 9i
پمپ 384/8 با موتور 80 اسب تیپ 12i
پمپ 384/8 با موتور 80 اسب تیپ 9i
پمپ 384/9 با موتور 90 اسب تیپ 12i
پمپ 384/9 با موتور 90اسب تیپ 9i
پمپ 384/10 با موتور 100 اسب تیپ 12i
پمپ 384/10 با موتور 100 اسب تیپ 9i
پمپ 384/11 با موتور 110 اسب تیپ 12i
پمپ 384/11 با موتور 110 اسب تیپ 9i
پمپ 384/12 با موتور 125 اسب تیپ 12i
پمپ 384/12 با موتور 125 اسب تیپ 9i
پمپ 384/13 با موتور 135 اسب تیپ 12i
پمپ 384/14 با موتور 150 اسب تیپ 12i
پمپ 384/14 با موتور 150 اسب تیپ 12a
پمپ 384/15 با موتور 150 اسب تیپ 12i
پمپ 384/15 با موتور 150 اسب تیپ 12a
پمپ 384/16 با موتور 175 اسب تیپ 12i
پمپ 384/16 با موتور 175 اسب تیپ 12a
پمپ 384/17 با موتور 175 اسب تیپ 12i
پمپ384/17 با موتور 175اسب تیپ 12a
+
_
پمپ384/17 با موتور 175اسب تیپ 12a
پمپ 384پمپ 384194,753,300 تومان
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.1 میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
+
_
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶نرمال و PCNDلوله ۱۶نرمال و PCND4,690 تومان
فرتی نوکس 10-50-10(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 10-50-10(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 13-40-13 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس 40-5-5 + ریز مغذی + اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس ۵-۵-۴۰ + ریز مغذی+منیزیم+ اسید آمینه (۲۵ کیلویی)
سولفات پتاسیم(۲۵ کیلویی)
فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)
+
_
فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)
کود‌‌‌‌های پودریکود‌‌‌‌های پودری95,300 تومان
 مجوز فروش لوازم و اتصالات آبیاری از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز مجوز فروش آفت کش‌‌‌‌های نباتی از سازمان نظام مهندسی استان البرز مجوز پیمانکاری از مشاور وزیر ومجری طرح سامانه‌‌‌‌های نوین آبیاری مجوز پیمانکاری ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از مشاور وزیر و مجری طرح سامانه‌‌‌‌های نوین آیاری گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز
جدیدترین کالاها + لیست کامل
پمپ استیل ۱۱۷/۱ با موتور ۰/۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲ با موتور ۱/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳ با موتور ۳ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴ با موتور ۳ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵ با موتور ۴ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۶ با موتور ۵/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۷ با موتور ۵/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۸ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۹با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۰ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۱ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۲ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۳ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۴ با موتور۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۵ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۶ با موتور۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۷ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۸ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۱۹ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۰ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۱ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۲ ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۳ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۴ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۵ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۶ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۷ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۸ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۹ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۰ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۱ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۲ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۳ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۴ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۵ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۶ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۷ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۸ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۳۹ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۰ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۱ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۲ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۳ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۴ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۵ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۶ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۷ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۸ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۴۹ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۰ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۱ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۲ باموتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۳ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۴ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۵ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۶ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۷ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۸ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۵۹ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۶۰ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲a با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲ با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۳a با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۳ با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۴a با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۴ با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۵ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۶ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۷ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۸a با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۸ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۹ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۰ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۱ باموتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۲ با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۳ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۴ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۵ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۶ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۷ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۸ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۱۹ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۱۷/۲۰ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۷۷/۲۱ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل۱۷۷/۲۲ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱ با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲aa با موتور ۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲a با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۲ با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳aa با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳a با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۳ با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۴a با موتور ۲۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۴ با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۵aa با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۵ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۶ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۷ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۸ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۹ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۰ با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۱ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۲ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۳ با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۴ با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۵ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۶ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۷ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۸ با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۱۹۵/۱۹ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱a با موتور ۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱با موتور ۱۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲aa با موتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲a با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۲ با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳aa با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳a با موتور اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۳ با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴aa با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴a با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۴ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵aa با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵a با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۵ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶aa با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶a با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۶ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷aa با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷a با موتور ۹۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۷ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸aa با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸a با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۸ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹aa با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹a با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۹ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰aa با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰a با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۰ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۱ با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۲ با موتور۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۳ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۴ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۵ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۶ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۲۵/۱۷ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱a با موتور ۱۲/۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱ باموتور ۱۷/۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲aa با موتور ۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲a با موتور ۳۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۲ با موتور ۳۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳aa با موتور ۴۱ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳a با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۳ با موتور ۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴aa با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴a با موتور ۶۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۴ با موتور ۷۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵aa با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵a با موتور ۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۵ با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶aa با موتور ۸۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶a با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۶ با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷aa با موتور ۱۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷a با موتور ۱۱۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۷ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸aa با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸a با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۸ با موتور ۱۲۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۹aa با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۹a با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۹/۹ با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰aa با موتور ۱۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰a با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۰ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۱ با موتور ۱۷۵ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۲ با موتور ۲۰۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۳ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۵ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
+
_
پمپ استیل ۲۶۰/۱۴ با موتور ۲۵۰ اسب
پمپ استنلس استیلپمپ استنلس استیل72,040,200 تومان
پمپ WKLV4 32/1D 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپWKLV4 32/1 C 0/25 KW, 0/34HP, 0/7A
پمپ WKLV4 32/1B 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپ WKLV4 32/1A 0/25KW, 0/34HP, 0/7A
پمپWKLV4 32/2 D ,0/37 KW, 0/5 HP, 1 A
پمپ WKLV4 32/2 C ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV4 32/2 B ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV4 32/2 A ,0/37 KW, 0/5HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 D, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 C, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 B, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV 32/3 A, 0/55KW, 0/75HP, 1A
پمپ WKLV4 32/4 D, 0/75KW, 1HP, 2A
پمپ WKLV432/4 C, 0/75 KW, HP1, 2A
پمپ WKLV4 32/4 B, 0/75KW, 1HP, 2A
پمپWKLV4 32/4 A, 1/1KW, 1/5HP, 3 A
پمپWKLV4 32/5 D, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپ WKLV4 32/5 C, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/5 B, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/5 A, 1/1KW, 1/5 HP, 3A
پمپWKLV4 32/6 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 C, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 B, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپWKLV4 32/6 A, 1/5 KW, 2HP, 4A
پمپ WKLV4 32/7 D ,1/1KW, 1/5 HP, 3À
پمپ WKLV4 32/7 C ,1/1KW, 1/5 HP, 3À
پمپ WKLV4 32/7 B, 1/5KW, 2HP, 4A
پمپ WKLV4 32/7 A, 1/5KW, 2HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 D, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 C, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپWKLV4 32/8 B, 1/5KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/8 A, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/9 D, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 C, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 B, 1/5 KW, 2 HP, 4A
پمپ WKLV4 32/9 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 32/10 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/10 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپWKLV4 32/11 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/11 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/12 D, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 C, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 B, 2/2 KW, 3HP, 5À
پمپ WKLV4 32/12 A, 3KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/13 D, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/13 C, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپ WKLV4 32/13 B, 2/2 KW, 3HP, 5A
پمپWKLV4 32/13 A, 3KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/14 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 32/14 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپWKLV4 32/14 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/14 A, 3KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 D, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 32/15 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/15 A, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 32/16 D, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 C, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 B, 3 KW, 4 HP ,7A
پمپ WKLV4 32/16 A, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپWKLV4 32/17 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 32/17 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/1 D, 0/37 KW, 0/5 HP, 1 A
پمپ WKLV4 40/1 C, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/1 B, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/1 A, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 40/2 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 C, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 B, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/2 A, 1/1KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 40/3 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 C, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 40/3 A, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 40/4 D, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 C, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 B, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/4 A, 2/2 KW, 3HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 B, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 40/5 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/6 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 40/7 D, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 40/7 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 40/7 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/7 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/8 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 40/9 A, 5/5KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ‌ WKLV4 40/10 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/10 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 D, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 40/11 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/11 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/12 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/12 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/13 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/13 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/14 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/14 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/14 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 A, 11 KW, 15HP, 22 A
پمپ WKLV4 40/15 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 40/15 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/15 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/15 A, 11 KW, 15 HP, 22A
پمپ WKLV4 40/16 D, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 C, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 B, 7/5KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 40/16 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/1 F, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 E, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 D, 0/55 KW, 0/75 HP ,1 A
پمپ WKLV4 50/1 C, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/1 B, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/1 A, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 F, 0/75 KW ,1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 50/2 E, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 C, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 50/2 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/2 A, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 50/3 F, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 E, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 D, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 50/3 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/3 B, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/3 A, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/4 F, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 E, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 D, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 50/4 C, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/4 B, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/4 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/5 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 E, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 C, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/5 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/5 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 E, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 D, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/6 C, 4 KW, 5/5HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 B, 4 KW, 5/5HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/6 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 F, 3 KW, 4 HP, 7A
پمپ WKLV4 50/7 E, 3KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/7 D ,B4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 50/7 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/7 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 F, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 50/8 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/8 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/8 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/8 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 F, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/9 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 50/9 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/9 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/9 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/9 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 F, 4 KW, 5/5 HP, 9A
پمپ WKLV4 50/10 E ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/10 D ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/10 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/10 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/11 F ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 E ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 D ,5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/11 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/11 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/11 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/12 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/12 E, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 50/12 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/12 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/12 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/12 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/13 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/13 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 F ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 E ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 D ,7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/14 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/14 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 50/15 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 50/15 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/1 H, 0/75 KW, 1 HP, 2 A
پمپ WKLV4 65/1 G, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 F, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 E, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 D, 1/1 KW, 1/5 HP, 3 A
پمپ WKLV4 65/1 C, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/1 B, 1/5 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/1 A, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/2 H, 1/6 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/2 G, 1/6 KW, 2 HP, 4 A
پمپ WKLV4 65/2 F, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 E, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 D, 2/2 KW, 3 HP, 5A
پمپ WKLV4 65/2 C, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/2 B, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/2 A, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 H, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/3 Ģ, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 65/3 F, 3 KW ,B4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/3 E, 3 KW ,4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/3 D, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 C, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/3 B, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/3 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 H, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/4 G, 3 KW, 4 HP, 7 A
پمپ WKLV4 65/4 F, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/4 E, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/4 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/4 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/4 A, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 H, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/5 G, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/5 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 E, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 D, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/5 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/5 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/6 H, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 65/6 G, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/6 F, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/6 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/6 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/6 A, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 H, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/7 G, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 65/7 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 D, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/7 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/7 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/8 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/8 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/8 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/8 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/9 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 F, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/9 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/9 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/9 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/10 H, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/10 G, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 65/10 F, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 E, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 D, 11 KW, 15 HP ,22 A
پمپ WKLV4 65/10 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/10 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV465/10 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپWKLV4 65/11 H, 7/5 KW, 10 HP ,16 A
پمپ WKLV4 65/11 G, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 E, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/11 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/11 A, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/12 H, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 G, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 F, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 65/12 E, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 D, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 65/12 B, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 65/12 A, 22 KW, 30 HP, 43/5 A
پمپ WKLV4 80/1 C, 2/2 KW, 3 HP, 5 A
پمپ WKLV4 80/1 B, 4 KW, 5/5 HP, 9 A
پمپ WKLV4 80/1 A, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 80/2 C, 5/5 KW, 7/5 HP, 12 A
پمپ WKLV4 80/2 B, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 80/2 A, 11KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/3 C, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 80/3 B, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/3 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/4 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/4 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/4 A, 18/5 KW, 25 HP ,38 A
پمپ WKLV4 80/5 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 80/5 B, 18/5 KW, 25 HP,38 A
پمپ WKLV4 80/5 A, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/6 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/6 B, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/6 A, 30 KW ,40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/7 C, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 80/7 B, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/7 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/8 C, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 80/8 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/8 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/9 C, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/9 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/9 A, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/10 C, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 80/10 B, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 80/10 A, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/11 C, 30 KW, 40 HP, 58
پمپ WKLV4 80/11 B, 37 KW, 71 A
پمپ WKLV4 80/11 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 80/12 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 80/12 B, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 80/12 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/1 E, 7/5 KW, 10 HP, 16 A
پمپ WKLV4 100/1 D, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 100/1 C, 11 KW, 15 HP, 22 A
پمپ WKLV4 100/1 B, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/1 A, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/2 E, 15 KW, 20 HP, 30 A
پمپ WKLV4 100/2 D, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 100/2 C, 18/5 KW, 25 HP, 38 A
پمپ WKLV4 100/2 B ,N22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/2 A, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/3 E, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/3 D, 22 KW, 30 HP, 43 A
پمپ WKLV4 100/3 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/3 B, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/3 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 E, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 100/4 D, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 C, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 100/4 B, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/4 A, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/5 E, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپWKLV4 100/5 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/5 C, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/5 B, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/5 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/6 E, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/6 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 100/6 C, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/6 B, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/6 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 E, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/7 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 B, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/7 A, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/8 E, 55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 100/8 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/8 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/8 B, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/8 A, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/9 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/9 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/9 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/9 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/9 A, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 100/10 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 100/10 D, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/10 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 100/10 B, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 100/10 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/1 E, 22 KW, 30 HP, 43/5 A
پمپ WKLV4 125/1 D, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 C, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 B, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 125/1 A, 37 KW, 50 HP, 71 A
پمپ WKLV4 125/2 E, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 125/2 D, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 C, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 B, 55 KW, 75 HP ,B104 A
پمپ WKLV4 125/2 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 C, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 125/3 B, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/3 A, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/4 E, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 125/4 D, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 C, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/4 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 E ,B110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 125/5 D, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 C, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/5 B, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/5 A, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 E, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/6 D, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 C, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/6 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 E, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 125/7 D, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 125/7 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 B, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 125/7 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/1 E, 30 KW, 40 HP, 58 A
پمپ WKLV4 150/1 D, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 150/1 C, 45 KW, 60 HP, 87 A
پمپ WKLV4 150/1 B ,55 KW, 75 HP, 104 A
پمپ WKLV4 150/1 A, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 E, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 D, 75 KW, 100 HP, 142 A
پمپ WKLV4 150/2 C, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 150/2 B, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 150/2 A, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/3 E, 90 KW, 125 HP, 168 A
پمپ WKLV4 150/3 D, 110 KW, 150 HP, 205 A
پمپ WKLV4 150/3 C, 132 KW, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/3 B, 160 KW, 220HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/3 A, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 E, 132, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/4 D, 132, 180 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/4 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 B, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/4 A, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/5 E, 160 KW, 220 HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/5 D, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/5 C, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/5 B, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/5 A ,315 KW, 427 HP, 245 A
پمپ WKLV4 150/6 E, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/6 D, 200 KW, 270 HP, 360 A
پمپ WKLV4 150/6 C, 250 KW, 340 HP, 450 A
پمپ WKLV4 150/6 B, 315 KW, 427 HP, 295 A
پمپ WKLV4 150/6 A, 355 KW, 474 HP, 360 A
+
_
پمپ WKLV4 150/6 A, 355 KW, 474 HP, 360 A
پمپ WKLV4پمپ WKLV4613,493,400 تومان
لوله پلی فلت ۲/۵ اینچ معادل ۶۳ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۳ اینچ معادل ۷۵ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۳/۵ اینچ معادل ۹۰ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۴/۵ اینچ معادل ۱۱۰ میلیمتر ۱/۵ بار
لوله پلی فلت ۵ اینچ معادل ۱۲۵ میلیمتر ۱/۵ بار
+
_
لوله پلی فلت ۵ اینچ معادل ۱۲۵ میلیمتر ۱/۵ بار
پلی فلت (لوله نخ دار)پلی فلت (لوله نخ دار)23,400 تومان
سه پایه آبپاش یک متری
سه پایه آبپاش یک و نیم متری
سه پایه آبپاش دو متری
+
_
سه پایه آبپاش دو متری
سه پایه آبپاشسه پایه آبپاش810,000 تومان
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.1 میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(نرمال)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۲۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۳۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۴۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۵۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۶۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۷۵ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
+
_
لوله ۱۶ میل با فاصله ۱۰۰ سانت یک دریپر۲-۴ لیتر بر ساعت ضخامت ۱.۱ میلیمتر(PCND)
لوله ۱۶نرمال و PCNDلوله ۱۶نرمال و PCND4,690 تومان
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۰۵
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۲
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت ۱/۳
لوله ۱۶ میلیمتر ضخامت۱/۴
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت ۱/۱
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت۱/۲۵
لوله ۲۰ میلیمتر ضخامت ۱/۴
نوار آبیاری قطره ای ۱۷۵ میکرون
+
_
نوار آبیاری قطره ای ۱۷۵ میکرون
نوار آبیارینوار آبیاری499 تومان
کود مرغی پلت
+
_
کود مرغی پلت
کود مرغی پلتکود مرغی پلت70,000 تومان
آدابتور
رابط لوله آبیاری
رابط نوار آبیاری
بابلر
پایه بابلر
فیلتر
پایه نگهدارنده۱۶-۸-۶ میل
بست ابتدایی نوار آبیاری تیپ ۱۶
سه راهی ۱۶×۱۶×۱۶میل
سه راهی ۱۶×۱۲×۱۶ میل
بست ابتدایی ۱۶ میل
بست ابتدایی ۶ میلیمتر
آچار پانچر
رابط ۱۲×۱۶
رابط۱۶×۱۶
واشر بست ابتدایی ۱۶ میل
بست انتهایی ۱۶ میل
درپیر داخل خط ۱۶۴باز شونده ۴ لیتر
دریپر روی خط بازشونده(۱۲-۳۲ میل)
دریپر پایه دار
میکرو جت black,gray,green
آب‌پاش سبز ۹۰ ،۳۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب‌پاش قرمز ۹۰×۲، ۴۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب پاش ۱۸۰ آبی۴۵۰-۰ لیتر در ساعت
آب‌پاش سیاه ۳۶۰، ۷۵۰-۰ لیتر در ساعت
دریپر پایه دار فضای سبز
سه راهی فضای سبز 16×16×16
سه راهی فضای سبز 16×12×16
بست ابتدایی
پایه نگهدارنده فضای سبز
رابط فضای سبز12×16
رابط فضای سبز 16×16
بست انتهایی فضای سبز
+
_
بست انتهایی فضای سبز
اتصالات قطره ای اتصالات قطره ای 270 تومان
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
تیپ پلاکدار ۲۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۱/۶ لیتر
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
+
_
تیپ پلاکدار ۳۰ سانت ۲۰۰ میکرون ۲/۵ لیتر
نوار تیپ پلاکدارنوار تیپ پلاکدار590 تومان
تیپ درزدار ۱۰ سانت
تیپ درزدار ۲۰ سانت
+
_
تیپ درزدار ۲۰ سانت
نوار تیپ درز دارنوار تیپ درز دار380 تومان

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com