اتصالات جوشی آهنی با قیمت روز ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
اتصلات جوشی لوله گازی
لوله گازی 2 -3 میل
لوله گازی 3 -3 میل
لوله گازی 4-3 میل
لوله گازی 5-4 میل
لوله گازی 6-5 میل
لوله گازی8 -6 میل
لوله گازی 10- 6 میل

اتصلات جوشی لوله گازی

لوله گازی 10- 6 میل
+
_

9,420,000 تومان موجود
رینگ جوشی آهنی
رینگ 2 اینچ
رینگ 3 اینچ
رینگ 4 اینچ
رینگ 5 اینچ
رینگ 6 اینچ
رینگ 8 اینچ
رینگ 10 اینچ

رینگ جوشی آهنی

رینگ 10 اینچ
+
_

173,000 تومان موجود
فلنچ کور
فلنچ کور 2 اینچ
فلفنچ کور 3 اینچ
فلنچ کور 4 اینچ
فلنچ کور 5 اینچ
فلنچ کور 6 اینچ
فلنچ کور 8 اینچ
فلنچ کور 10 اینچ

فلنچ کور

فلنچ کور 10 اینچ
+
_

335,000 تومان موجود
فلنچ جوشی
فلنچ جوشی 2 اینچ
فلنچ جوشی 3 اینچ
فلنچ جوشی 4 اینچ
فلنچ جوشی 5 اینچ
فلنچ جوشی 8 اینچ
فلنچ جوشی 10 اینچ
فلنچ جوشی 6 اینچ

فلنچ جوشی

فلنچ جوشی 6 اینچ
+
_

146,000 تومان موجود
فلنچ دنده ای
فلنچ دنده ای 2 اینچ
فلنچ دنده ای 3 اینچ
فلنچ دنده ای 4 اینچ

فلنچ دنده ای

فلنچ دنده ای 4 اینچ
+
_

96,000 تومان موجود
زانو جوشی اهنی
زانو درزدار ۱/۲ اینچ
زانو مانیسمان ۱/۲ اینچ
زانو درزدار 1 اینچ
زانو مانیسمان 1 اینچ
زانو درزدار 1/4 1 اینچ
زانو مانیسمان 1/4 1 اینچ
زانو درزدار 1/2 1 اینچ
زانو مانیسمان 1/2 1 اینچ
زانو درزدار 2 اینچ
زانو مانیسمان 2 اینچ
زانو درزدار 3 اینچ
زانو درزدار 4 اینچ
زانو مانیسمان 3 اینچ
زانو مانیسمان 4 اینچ
زانو درزدار 3/4 اینچ
زانو مانیسمان 3/4 اینچ
زانو درزدار 5 اینچ
زانو درزدار 6 اینچ
زانو درزدار 8 اینچ
زانو درزدار 8 اینچ
زانو درزدار 8 اینچ

زانو جوشی اهنی

زانو درزدار 8 اینچ
+
_

390,000 تومان موجود
سه راهی
سه راهی درز دار 1/2 اینچ
سه راهی مانیسمان 1/2 اینچ
سه راهی درز دار 3/4*1/2 اینچ
سه راهی مانیسمان 3/4*1/2 اینچ
سه راهی درز دار 3/4 اینچ
سه راهی مانیسمان 3/4 اینچ
سه راهی درز دار 1 اینچ
سه راهی مانیسمان 1 اینچ
سه راهی درز دار 1*1/2 اینچ
سه راهی درزدار 1*3/4 اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*1/2 اینچ
سه راهی مانیسمان 1*3/4 اینچ
سه راهی درز دار 1/2*1/4 1 اینچ
سه راهی درزدار ۳/۴*۱/۴ ۱اینچ
سه راهی مانیسمان۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۳/۴*۱/۲ ۱
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۱*۱/۲
سه راهی مانیسمان ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۳/۴*۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲*۲ اینچ
سه راهی مانیسمان۳/۴*۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲*۲
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱*۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۴ ۱*۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۲
سه راهی درزدار ۱/۲ ۱*۲ اینچ
سه راهی درزدار ۲*۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۱*۲
سه راهی مانیسمان ۲*۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی درزدار ۲*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲ ۲*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۲*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۲*۱/۲ ۲ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۳
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱*۳ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲ ۱*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان۱/۴ ۱*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱۴۲ ۱*۳ اینچ
سه راهی درزدار ۲*۳ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲ ۲*۳ اینچ
سه راهی درزدار ۳*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان ۲*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۲*۳ اینچ
سه راهی مانیسمان ۳*۳ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۲ ۱*۴ اینچ
سه راهی درزدار ۱/۴ ۱*۴ اینچ
سه راهی درزدار ۱*۴ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۲ ۱*۴ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱/۴ ۱*۴ اینچ
سه راهی مانیسمان ۱*۴ اینچ
سه راهی درزدار ۴ اینچ
سه راهی مانیسمان ۴ اینچ
سه راهی درزدار ۳*۴ اینچ
سه راه درزدار ۱/۲ ۲*۴ اینچ
سه راهی درزدار ۲*۴ اینچ
سه راه مانیسمان ۳*۴ اینچ
سه راه مانیسمان ۱/۲ ۲ *۴ اینچ
سه راهی مانیسمان ۲*۴ اینچ
سه راهی درزدار ۵ اینچ
سه راهی درزدار ۶ اینچ

سه راهی

سه راهی درزدار ۶ اینچ
+
_

260,000 تومان موجود
تبدیل جوشی آهنی
تبدیل درزدار ۱/۲*۳/۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲*۳/۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۳/۴*۱
تبدیل جوشی اهنی مانیسمان ۳/۴*۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۲*۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲*۱
تبدیل جوشی آهنی درز دار۱*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز دار ۳/۴*۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی اهنی درز دار ۱*۱/۲ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان۱*۱/۲ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز دار ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ
تبدیل جوشی اهنی درز دار ۱/۴ ۱*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۲ ۱*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۴ ۱*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۱*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز دار ۱*۲
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز دار ۱/۲*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۳/۴*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۳/۴*۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز دار ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۲*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۲*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی ۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان۱*۱/۲ ۲ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۲*۳
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۲ ۲*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۲*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۲*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۲ ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۴ ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۴ ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱*۳ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۳*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۳*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درز ار ۱/۲ ۲*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۲*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار۲*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۲*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۱/۲ ۱*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی مانیسمان ۱/۲ ۱*۴ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۵ اینچ
تبدیل جوشی آهنی درزدار ۸ اینچ

تبدیل جوشی آهنی

تبدیل جوشی آهنی درزدار ۸ اینچ
+
_

65,000 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com